Missie, visie & aanpak Kleuteronderwijs

Missie

Bij basisschool Kosmos streven we naar de maximale talentontwikkeling van elke leerling, gekoppeld aan het ontwikkelen van competenties van de 21ste eeuw. We kiezen bewust voor onderwijs dat onze leerlingen telkens weer voorbereidt op de volgende stap in hun leven.

Onze basisschool organiseert kwaliteitsvol onderwijs voor kinderen vanaf 2,5 jaar tot ze klaar zijn voor de stap naar het secundair onderwijs.

Visie

Om onze missie waar te maken, hebben we een visie uitgewerkt waarbij we in alles wat we doen vertrekken vanuit drie kernbegrippen: ontdekken, durven en dromen.

Ontdekken

We vertrekken vanuit de grondhouding dat elk kind de wereld in al haar facetten moet ontdekken.

We creëren krachtige leeromgevingen waarbij vele speel- en leerprikkels aanwezig zijn. Elk kind kijkt vanuit een eigen bril naar de wereld.

Er valt heel wat te ontdekken.

Durven

Iets leren of ontdekken vraagt een gezonde portie lef. We dagen onze kinderen uit om iets nieuw te durven en stellen hoge verwachtingen.

Iets nieuw durven betekent dat je actief iets uitprobeert. Het leven is namelijk aan de durvers.

Dromen

Er bestaat niets zo persoonlijk als een droom. Het is een persoonlijke wens, zonder beperkingen van de realiteit. Het maakt duidelijk wat je echt wilt en wat je toekomstdromen zijn.

Door te luisteren naar de dromen van onze leerlingen, proberen we samen op zoek te gaan naar de acties die nodig zijn om deze dromen waar te maken.

Aanpak in het kleuteronderwijs

exploreren

Exploreren

Kleuters hebben een grote exploratiedrang. Er is ook nog zoveel om te ontdekken in de grote wereld! Bij de peuters leggen we daarom vooral de nadruk op het experimenteren. Hierbij stimuleren we het ontdekken van allerlei materialen, voorwerpen, dagdagelijkse dingen, … met al onze zintuigen!

We bouwen hierop verder in de daaropvolgende klassen en in de 3de kleuterklas laten we de kleuters spelenderwijs kennismaken met cijfers en letters. Dit als voorbereiding op het eerste leerjaar.

belevingswereld

Belevingswereld

Met onze thema’s trachten we in te spelen op de belevingswereld van de kleuters.

We creëren een zo uitdagend mogelijke leeromgeving om zo de vaardigheden, zelfstandigheid en de totale ontwikkeling van de kleuters te stimuleren.

Vanaf de peuterklas al krijgen de kleuters de mogelijkheid om een eigen inbreng te doen om het thema vorm te geven. Dit bouwen we op doorheen alle kleuterklassen.

observeren

Observatie

Zowel binnen onze klas als samen met de andere klassen differentiëren we. Ieder kind bekijken we individueel en trachten we een aanbod te geven dat nauw aansluit bij de interesses, uitdagingen, noden en ontwikkeling van dat kind.

Geregelde observaties, gesprekken met de ouders, dagelijkse klaservaringen en een kindvolgsysteem gebaseerd op de ontwikkelingsdoelen hanteren we om ervoor te zorgen dat elke kleuter dit aanbod krijgt.

klasdoorbrekend

Klasdoorbrekend

Ook werken we geregeld klasdoorbrekend. Zo kennen alle kleuterjuffen alle kleuters en omgekeerd. We vinden het een meerwaarde omdat de peuters en onze jongste kleuters veel opsteken van de oudere kleuters en de oudere kleuters ontwikkelen hierdoor een verantwoordelijkheidsgevoel, leren zorgen voor elkaar,…

Naast het klasdoorbrekend werken, werken we ook samen met de andere kleuterklassen en met de klassen van het lager onderwijs. Zo leren ze elkaar spelenderwijs kennen, stimuleren we het overleggen met elkaar, leren ze hun verantwoordelijkheid opnemen, zich aan gemaakte afspraken te houden, behulpzaam te zijn,… Ook het genieten van het leren van elkaar vinden wij heel belangrijk!

thema uitstappen

Thema uitstappen

We proberen ook om indien mogelijk een uitstap te koppelen aan ons thema. De kleuters worden hierdoor nog meer geboeid en krijgen een betere kijk op de realiteit. Lukt het niet om een uitstap te maken proberen we zoveel mogelijk deze realiteit in onze klas te krijgen. Bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen, filmpjes te tonen, materialen mee te brengen,… Ook de kleuters mogen steeds materialen en voorwerpen meebrengen.

We werken niet alleen samen binnen onze schoolmuren maar doen dit ook buiten de school. Zo gaan we geregeld op bezoek in het rusthuis om samen met de bewoners activiteiten te doen, vanaf de 3de kleuterklas doen we een bibliotheekbezoek,…

thuis

Zich thuis voelen

Zowel de juffen, de ouders en de school engageren zich om er samen voor te zorgen dat de kinderen de meest optimale ontwikkelingskansen krijgen. We vinden het belangrijk dat alle kinderen en ouders zich “thuis” voelen op onze school.

Het is ook altijd fijn om te kunnen rekenen op de betrokkenheid van de ouders. Samen workshops doen, komen voorlezen, ideeën geven rond een thema ,…. Want samen met de ouders proberen we onze kinderen te laten groeien!