Schoolraad

Wat doet de schoolraad?

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

Een schoolraad verstrekt over sommige zaken adviezen aan de directeur van de school, aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur van de scholengroep. De schoolraad heeft ook recht op overleg met de directeur over een aantal materies.

De schoolraad vergadert ongeveer 4 x per jaar. Dit kan zowel op school als digitaal zijn. Tijdens deze vergaderingen geeft de directeur uitleg over de werking en formuleert de schoolraad adviezen.

Wie zit er in de schoolraad?

Drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit de ouders van de regelmatige leerlingen.

Drie stemgerechtigde leden, rechtstreeks verkozen door en uit het personeel, tewerkgesteld in een onder de schoolraad ressorterende school.

Twee meerderjarige stemgerechtigde leden, door de groepen onder 1° en 2° gecoöpteerd uit de lokale sociale, economische en culturele milieus;

Aanwezig met raadgevende stem.

Verloop verkiezingen

De verkiezing van de nieuwe leden van de schoolraad verlopen volgens het vastgelegde verkiezingsreglement. Dit is te raadplegen via de website van het GO! via volgende link: Raadpleeg het verkiezingsreglement.

De belangrijkste data geven we hieronder weer.

Oproep tot de kiezers voor de rechtstreekse verkiezingen + toesturen stembiljet (art 16 §1 en art 34 §1 en art 53 §1)

De stemmen worden geteld door het stembureau + de PV wordt opgesteld.
PV rechtstreekse verkiezingen opgesteld en ondertekend (art 26 §1, art 44 §1 en art 58)

Indienen bezwaar bij de voorzitter van het kiesbureau tegen het ontwerp van uitslag rechtstreekse verkiezingen (art 28, art 46 en art 60)

- uiterste datum indienen kandidaturen coöptatie (art 8 §3)
- kiesbureau stelt kandidaat onmiddellijk in kennis van niet aanvaarden kandidatuur (art 9 §1)

- schoolraden moeten samengesteld zijn (art 66)
- vooraleer het lidmaatschap van de schoolraad op te nemen moet elk lid het lidmaatschap aanvaarden (art 67)